• palayanfinal.png

Welcome to Barangay Palayan Official Website!

 

VISION

Ang barangay Palayan ay may pagpapahalaga sa Diyos, Bayan, Sarili, Kapwa, Kalikasan at sa lahat ng bagay, na nagkakaisang mga namumuno at mamamayan na maiangat ang antas ng kabuhayan, kalinisan, kalusugan, kaangkupang pisikal, kapayapaan at edukasyon sa pamamagitan ng mga programa at proyektong pangkaunlaran para sa lahat.

 

MISSION

Ang Barangay Palayan ay nagkakaisang maglingkod ng tapat, tumpak, pantay-pantay at makatarungan tungo sa isang maunlad at masagana na mamamayan na pwedeng makipagsabayan sa mga umuunlad na Barangay.

 

Login Form